Wyszukiwarka grobów na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Zamościu

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy ustala zasady:
  • a) utrzymania Cmentarza Komunalnego,
  • b) wykonywania usług pogrzebowych,
  • c) chowania zmarłych,
  • d) ekshumacji zwłok
  • e) przepisów porządkowych.
 2. Zasady przyjęte w Regulaminie ustalono na podstawie:
  • a) ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, (t.j. Dz. U. nr 23 z 2000r, poz. 295, z późn. zm.).
  • b) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r.. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, (Dz. U. nr 153, poz. 1738).
  • c) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 1 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów. (Dz. U. Nr 90. poz. 1013, ze zm.).
 3. Użyte w Regulaminie n/w wyrażenia oznaczają:
  • a) grób ziemny – stanowi dół, nie murowany, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu,
  • b) grób murowany – jest dołem, w którym boki są murowane, a nad trumną zakłada się sklepienie,
  • c) grób rodzinny – jest to grób murowany obejmujący przestrzeń zapewniająca pochowanie dwóch lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie i nie więcej niż dwa piętra w głąb,
  • d) miejsce na grób – część pola grzebalnego stanowiącą grób,
  • e) sprzedaż grobu – przekazanie przez Spółkę na nabywcę prawa do dysponowania grobem na podstawie umowy,
  • f) usługobiorca – osoba zlecająca usługę,
  • g) wykonawca usług – podmiot gospodarczy (przedsiębiorstwo państwowe, komunalne, spółka prawa handlowego, osoba fizyczna) posiadający wpis o prowadzeniu działalności gospodarczej o odpowiednim profilu i przedmiocie działalności.
  • h) Spółka – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu.

II. Utrzymanie Cmentarza

 1. Cmentarz utrzymywany jest jako ogrodzony teren zielony o założeniu parkowym.
 2. Zagospodarowanie cmentarza odbywa się na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniającego drogi prowadzone do pól grzebalnych, pola grzebalne, zadrzewienie.
 3. Każde pole grzebalne posiada odrębne oznaczenie, a w granicach pól grzebalnych ponumerowane groby.

III. Zasady wykonywania usług

 1. Usługi pogrzebowe obejmują:
  • a) wykonanie i sprzedaż grobu,
  • b) udostępnienie pomieszczeń w domu przedpogrzebowym,
  • c) chowanie zmarłych,
  • d) inne usługi uzgodnione z usługobiorcą.
 2. Za usługi pogrzebowe pobiera się opłaty, ustalone przez Spółkę.
 3. Zlecenia na usługi pogrzebowe przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00o do 15.00 w budynku administracyjnym na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Braterstwa Broni, w pozostałych dniach i godzinach telefonicznie pod nr (084) 639 69 96.
 4. Wykonanie i sprzedaż grobu następuje, z zachowaniem następujących zasad:
  • a) grób nie może być użyty do ponownego chowania zwłok przed upływem 20 lat.
  • b) ponowne użycie grobu do pochowania zwłok po upływie 20 lat nie może również nastąpić jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę stosowaną za miejsce pod grób. Zastrzeżenie to ma skutek na dalsze 20 lat i może być odnawiane.
  • c) przepisy punktów a) i b) nie mają zastosowania do pochowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby.
  • d) nad grobami można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.
  • e) obowiązuje zakaz sprzedaży miejsc na groby do samodzielnego murowania grobów.
  • f) dopuszcza się, w szczególnych przypadkach, sprzedaż grobów osobom żyjącym. Zasady sprzedaży określa Spółka.
 5. Udostępnianie pomieszczeń w domu przedpogrzebowym.
  • a) w skład domu przedpogrzebowego wchodzi pomieszczenie schładzane do przechowywania zwłok oraz kaplica.
  • b) do pomieszczenia schładzanego zwłoki przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w budynku administracyjnym na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Braterstwa Broni, w pozostałych dniach i godzinach telefonicznie pod nr (084) 639-69-96.
  • c) ze względów bezpieczeństwa oraz technologii chłodzenia pomieszczenie schładzane jest niedostępne dla osób nieupoważnionych.
  • d) kaplica udostępniana jest na życzenie osób uprawnionych do pochowania zwłok oraz dla osób biorących udział w ceremonii pogrzebowej w godzinach ustalonych z administracją Cmentarza.
 6. Trumna ze zwłokami na terenie cmentarza – z kaplicy do grobu – może być przeniesiona lub przewieziona wózkiem „MELEX”.

IV. Chowanie zmarłych

 1. Do pochowania zwłok na cmentarzu wymagane są następujące dokumenty:
  • a) karta zgonu zawierająca adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu,
  • b) dodatkowo zezwolenie prokuratora w przypadkach, w których zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo. Karty zgonu lub inne dokumenty wystawione za granicą w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  • c) Brak kompletu wymaganych dokumentów spowoduje odmowę przyjęcia zgłoszenia pogrzebu.
 2. Prawo pochowania zmarłego mają:
  • a) najbliższa rodzina: pozostały małżonek /ka/, krewni wstępni i zstępni,
  • b) krewni boczni do 4-go stopnia pokrewieństwa,
  • c) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
  • d) właściwe organy wojskowe w myśl przepisów wojskowych,
  • e) organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne,
  • f) osoby, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
 3. W imieniu uprawnionego do pochowania zmarłego może występować wykonawca, jeżeli:
  • a) złoży Kierownikowi Cmentarza dokumenty, o których mowa w punkcie IV. 1.
  • b) złoży pełnomocnictwo od osoby uprawnionej do zlecenia pogrzebu, które określa:
   – rodzaj grobu i miejsce pochowania lub lokalizację grobu istniejącego, do którego nastąpi pochowanie. Nowe miejsce do pochowania wyznacza Kierownik Cmentarza,
   – datę pogrzebu,
   – zakres usług (korzystanie z kaplicy, wózka),
  • c) uiści opłaty, o których mowa w ust. VII. 1. w zakresie objętym zleceniem
 4. Zwłoki osób zmarłych nie mogą być chowane przed upływem 24 godzin od chwili zgonu.
 5. Zwłoki powinny być złożone w trumnie o nieprzepuszczalnych ścianach bocznych i dnie na warstwie płynochłonnej o grubości 3 cm i przykryte szczelnie przylegającym wiekiem. Po złożeniu zwłok do trumny i przymocowaniu wieka nie wolno trumny otwierać.
 6. Kierownik Cmentarza prowadzi księgę cmentarną ujmując w niej następujące dane osób, których zwłoki zostały pochowane:
  • a) imię i nazwisko,
  • b) ostatnie miejsce zamieszkania,
  • c) przyczynę zgonu,
  • d) datę i numer aktu zgonu,
  • e) datę pochówku,
  • f) dokładne określenie miejsca pochowania w/g planu zagospodarowania cmentarza,
  • g) w przypadku ekshumacji, daty wydobycia i daty i miejsca ponownego złożenia szczątków.
  • h) karty zgonu powinny być przechowywane przez Kierownika Cmentarza przez co najmniej 30 lat.

V. Ekshumacja zwłok

 1. Ekshumacja zwłok może być dokonana:
  • a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
  • b) na zarządzenie sądu lub prokuratora.
 2. Ekshumacja zwłok i szczątków powinna odbywać się we wczesnych godzinach rannych podczas chłodnej pory roku /w okresie od 16 października do 15 kwietnia/ pod nadzorem inspektora sanitarnego.

VI. Przepisy porządkowe

Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania następujących zasad:

 1. Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest w godzinach jego otwarcia tj.
  • a) w okresie od 1 kwietnia do 2 listopada w godz. od 7.00 do 20.00,
  • b) w okresie od 3 listopada do 31 marca w godz. od 7.00 do 18.00.
 2. Na cmentarzu należy zachować ciszę i spokój, dbać o porządek na terenie całego cmentarza jak i w obrębie poszczególnych grobów.
 3. Składowanie śmieci, zeschłych wieńców i kwiatów dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych tj. pojemnikach, kontenerach, koszach.
 4. Wywieszanie nekrologów i innych ogłoszeń dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych.
 5. Warunki na ustawienie pomników, nagrobków, ławek, sadzenia i wycinania krzewów określa Kierownik Cmentarza.
 6. Za wjazd samochodów w związku z wykonaniem robót kamieniarskich, budowlanych, lub konserwacyjnych pobierana jest opłata. Opłata dotycząca prac przy jednym grobie uprawnia do wjazdu przez 3 kolejne dni.
 7. W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi pobierana jest kaucja gwarancyjna.
 8. Wysokość opłaty za wjazd i kaucję ustala Spółka.
 9. Pod odpowiedzialnością karną przewidzianą w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia zabrania się w szczególności:
  • a) poruszania się pojazdami po terenie cmentarza bez zgody Kierownika Cmentarza.
  • b) spożywanie alkoholu,
  • c) przebywania na cmentarzu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
  • d) pozostawiania bez opieki dzieci do lat 7.
  • e) wprowadzania na teren cmentarza zwierząt.
  • f) nasadzania drzew,
  • g) niszczenia drzew, krzewów, kwiatów i murawy.
  • h) niszczenia pomników, nagrobków, krzyży i innych urządzeń cmentarnych,
  • i) prowadzenia działalności handlowej.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca będzie uiszczał należność za wykonane usługi na podstawie wystawionej przez Spółkę Faktury – gotówką przed pogrzebem w kasie Cmentarza Komunalnego.
 2. W przypadku przekazania prawa do grobu murowanego innej osobie, nabywca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Kierownika Cmentarza o powyższym, wskazując jednocześnie nową osobę uprawnioną.
 3. W przypadku gdy nabywca chce odstąpić prawo do grobu murowanego (pustego) Spółka może je przejąć zwracając tej osobie uiszczoną opłatę za miejsce oraz wartość grobowca z uwzględnieniem upływu okresu od jego sprzedaży.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie i przepisach szczególnych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
 5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Zamościa, tj. z dniem 14 grudnia 2004 roku.
designed by: CardeaCreations