Wyszukiwarka grobów na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu

Cennik usług Cmentarza Komunalnego

Od 01.04.2020 roku wszelkie płatności na Cmentarzu Komunalnym przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy:
36 1240 2816 1111 0000 4015 1915

Cennik opłat za usługi świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu, obowiązujący od dnia 08.10.2020r.
Rodzaj opłaty opłata netto (zł) VAT – 8% opłata brutto (zł)
Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat
na grób tradycyjny dla osoby dorosłej 1200,00 96,00 1296,00
na grób tradycyjny dla dziecka 900,00 72,00 972,00
w kolumbarium za jedną niszę urnową 5 000,00 400,00 5 400,00
Opłata za miejsce i grób betonowy wewnątrz sektora
jednoosobowy 2 700,00 216,00 2 916,00
dwuosobowy 4 500,00 360,00 4 860,00
czteroosobowy 7 000,00 560,00 7 560,00
Opłata za grób betonowy przy alejce
jednoosobowy 3 000,00 240,00 3 240,00
dwuosobowy 5 000,00 400,00 5 400,00
czteroosobowy 7 200,00 576,00 7 776,00
Opłata za grób betonowy w głównej części cmentarza wewnątrz sektora
dwuosobowy 8 000,00 640,00 8 640,00
czteroosobowy 14 000,00 1120,00 15 120,00
Opłata za grób betonowy w głównej części cmentarza przy alejce
dwuosobowy 9 000,00 720,00 9 720,00
czteroosobowy 16 000,00 1280,00 17 280,00
Opłata za zachowanie grobu tradycyjnego ziemnego na dalsze 20 lat
dla osoby dorosłej 800,00 64,00 864,00
dla dziecka 700,00 56,00 756,00
Prolongata na 20 lat użytkowania niszy urnowej w kolumbarium
1 500,00 120,00 1 620,00
Opłata za dochowanie urny do istniejącej niszy urnowej za każdy kolejny rok*
250,00 20,00 270,00
Opłata za dochowanie zwłok lub szczątków do istniejącego grobu betonowego
800,00 64,00 864,00
Opłata eksploatacyjna na okres 10 lat licząc od 2013r.
dla osoby dorosłej 510,00 40,80 550,80
dla dziecka 186,00 14,88 200,88
Opłata eksploatacyjna na okres 10 lat licząc od 2019 roku – nisza urnowa w kolumbarium
150,00 12,00 162,00
Opłaty za usługi cmentarne
przygotowanie grobu betonowego 300,00 24,00 324,00
zdjęcie płyty nagrobkowej 250,00 20,00 270,00
otwarcie i zamknięcie niszy urnowej 100,00 8,00 108,00
wykonywanie usług przez firmy pogrzebowe 320,00 25,60 345,60
korzystanie z domu żałoby 300,00 24,00 324,00
przewóz zwłok wózkiem „meleks” 100,00 8,00 108,00
umożliwienie wykonywania prac budowlanych /ustawienie nagrobka/ dla osoby dorosłej 400,00 32,00 432,00
umożliwienie wykonywania prac budowlanych /ustawienie nagrobka/ dla dziecka 200,00 16,00 216,00
umożliwienie wykonania prac w zakresie małej architektury przy grobie betonowym 100,00 8,00 108,00
kaucja** na zabezpieczenie porządku po zakończeniu prac budowlanych 200,00 200,00
kaucja*** na zabezpieczenie roszczeń z tytułu zniszczenia/utraty tablicy granitowej zakrywającej niszę urnową 500,00 500,00
sprzedaż, zamiana, zrzeczenie grobu 500,00 40,00 540,00

* Opłata uzupełniająca wnoszona przy każdym dochowaniu do istniejącej niszy urnowej, przedłużająca jej ważność o kolejne 20 lat, stanowi iloczyn stawki opłaty za każdy kolejny rok i różnicy lat pomiędzy rokiem, w którym minie 20 lat od dochowania, a rokiem, do którego opłacone było miejsce za niszę urnową w kolumbarium.

** Kaucja powinna być wpłacona razem z opłatą za umożliwienie wykonania prac budowlanych a po ich zakończeniu i potwierdzeniu przez pracownika Cmentarza porządku w odnośnym miejscu, zwracana wpłacającemu.

*** Kaucja powinna być wpłacona z chwilą przekazania tablicy granitowej do dyspozycji wpłacającemu. Zwrot kaucji następuje na podstawie dokumentu potwierdzającego dostarczenie tablicy granitowej bez widocznych trwałych znaków uszkodzenia.

Cennik usług świadczonych na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu nie dotyczy usług związanych z wykonywaniem zadań własnych Miasta Zamość zleconych Miejskiemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w zakresie pochówku dzieci poronionych i martwo urodzonych w Grobie Dzieci Utraconych. Usługi w tym zakresie są świadczone nieodpłatnie.

Opłata eksploatacyjna na okres 10 lat licząc od 2013r. może być rozłożona na 4 raty. Dla osoby, która opiekuje się dwoma lub więcej grobami na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu, opłata eksploatacyjna zostaje zmniejszona o 50 % za grób drugi i kolejny.

Pobierz PDF
designed by: CardeaCreations