Wyszukiwarka grobów na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu

Opłaty

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu jako Zarządca Cmentarza Komunalnego w Zamościu przypomina o regulowaniu opłat obowiązujących na terenie Cmentarza tj.:

 • opłaty eksploatacyjnej na okres 10 lat licząc od 2013 r.,
 • opłaty za użytkowanie grobu ziemnego na dalsze 20 lat.

Opłata eksploatacyjna na okres 10 lat licząc od 2013 r. pobierana jest na pokrycie kosztów bieżących utrzymania Cmentarza, do których zalicza się w szczególności:

 • energia elektryczna,
 • dostawa wody,
 • wywóz odpadów komunalnych (konserwacja pojemników na śmieci),
 • utrzymanie terenu cmentarza we właściwym stanie sanitarno-porządkowym,
 • konserwacja i naprawa obiektów, urządzeń oraz ogrodzenia,
 • utwardzanie, utrzymanie i naprawa dróg i alejek cmentarnych,
 • zamiatanie dróg, alejek i placów oraz ich odśnieżanie, a także posypywanie piaskiem,
 • koszenie i pielęgnacja trawników, podcinka i wycinka drzew, grabienie terenu,
 • utrzymanie biura cmentarza,
 • bieżąca obsługa i konserwacja bazy danych programu ewidencjonującego zmarłych.

Opłata eksploatacyjna pobierana jest na okres 10 lat, począwszy od 1 stycznia 2013 roku i dotyczy grobów istniejących lub zakupionych po tej dacie.
Ww. opłata eksploatacyjna może być rozłożona na 4 raty.

Dla osoby, która opiekuje się dwoma lub więcej grobami na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu, opłata eksploatacyjna zostaje zmniejszona o 50 % za grób drugi i kolejny.

Opłata za użytkowanie grobu ziemnego na dalsze 20 lat pobierana jest zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz.687), który wyraźnie podkreśla, że:

 • grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20.
 • po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione.

Serdecznie dziękujemy za terminowe regulowanie opłat.

designed by: CardeaCreations